Official archive:
Pijarzy, Szczuczyn (Litewski) (św. Jerzy), Переписка с палатой гос. имуществ о возвращении духовенству доходов, полученных казною от фольварка Окопы Волковыского уезда, принадлежавшего ранее упраздненному в 1832 г. Шучинскому пияарскому м-рю / Korespondencja z państwową radą majątkową o zwrócenie duchowieństwu dochodów, otrzymanych urzędowo od folwarku Okopy powiatu wołkowyskiego, przynależnych uprzednio zniesionemu w 1832 r. klasztorowi pijarów w Szczuczynie, 1842 r.

Introduced: 15.04.2016 15:24 | Last update: 06.05.2016 10:59 | Author of description: Piotr Piętkowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Title: Переписка с палатой гос. имуществ о возвращении духовенству доходов, полученных казною от фольварка Окопы Волковыского уезда, принадлежавшего ранее упраздненному в 1832 г. Шучинскому пияарскому м-рю / Korespondencja z państwową radą majątkową o zwrócenie duchowieństwu dochodów, otrzymanych urzędowo od folwarku Okopy powiatu wołkowyskiego, przynależnych uprzednio zniesionemu w 1832 r. klasztorowi pijarów w Szczuczynie

Date: 1842 r.

Language: rosyjski

Fonds: Fond 1, opis 5

Call number: 205/270

Current location: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie