Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Bar (św. Jan Chrzciciel)
Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805, 1805 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Rapport o Gymnazyach y Szkołach P[owia]tt[o]wych w 8 Guberniach Wydziału Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego składaiących, także o Szkołach Parafialnych, Pensyach y Konwiktach we 4 Guberniach Wileńskiey, Mińskiey, Witebskiey y Mohylewskiey z Roku 180, 1806 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Świadectwa różnych szkół z terenu Podola, Wołynia i Ukrainy, 1774 - 1786 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Visitatio Monasterii Barensis vulgo Semenki D[ie] 14 […] A[nn]o 1756 in proprio Fundo […], 1756 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822, 1807 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Wizyta i inwentarz monasteru Barskiego w Semenkach spisane d[ie] 20 Febr[uarii] […] 1755 Roku, 1755 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Wizyta monasteru na Semenkach Barskiego O[rdinis] S[ancti] B[asilii] Wielkiego przez[e] mnie niżey wyrazonego Ro[ku] 1759, 1759 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18