Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Agłona (Wniebowzięcie NMP)
Дело по отношению Департамента духовных дел о разрешении ремонта здания Аглонского м-ря и монастырской церкви Двинского у. / Sprawa na wniosek departamenty spraw wyznań o pozwolenie na remont zabudowań klasztornych w Agłonie i klasztornego kościoła w powiecie dźwińskim, 1893 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело по письмо глав. начальника Западного края генерала от инфантерии Муравьева о представлении заключения на отзыв министра государственных имуществ о нарезке 343 дес. удобной и неудоб. земли Аглонскому доминиканскому мон-рю вместо определенных люстрацей 150 дес. удобной земли, ввиду плохого качества земли /, 1863 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело по предложению Департамента духовных дел МВД о замещении недостaющего числа штатных монахов Аглонского доминиканского м-ря из др. М-рей / Sprawa na wniosek departamentu spraw wyznań ministerstwa spraw wewnętrznych o uzupełnieniu brakującej liczby mnichów w klasztorze dominikańskim w Agłonie z innych klasztorów, 1875 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело по предписанию Департамента духовных дел МВД о заключении в Аглонский м-рь настоятеля Логойского костела кс. Б. Липинского за вредное полит. вляиние на прихожан / Sprawa w związku z pismem departamentu spraw religijnych ministerstwa spraw wewnętrznych dotycząca umieszczenia w klasztorze agłońskim opata z łogojskiego kościoła ks. B. Lipińskiego za szkodliwy wpływ na wiernych, 1885 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело по прошению дворянки М. Оболевич о перечислении ее детей из Псковского к Молновскому римско-кат. приходу Люцинского у. / Sprawa na prośbę dworzanki M. Obolewicz o przepisanie jej dzieci z pskowskiej do mołnowskiej rzymsko-katolickiej parafii w powiecie lucińskim, 1889 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело по рапортам должностных лиц об исполнении Аглонского м-ря всех распоряжений правительства, о пожарах в г. Динабурге, об уничтожении старого почтового тракта от. г. Себежа до г. Невеля и др. / Sprawa na wniosek właściwych urzędników o wykonaniu w klasztorze agłońskim wszystkich zarządzeń rządowych, o pożarach w mieście Dynaburgu, o likwidacji starego pocztowego połączenia od miasta Siebież do miasta Niewiel i innych, 1878 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело по уведомлению Денартамента духовных дел о зачислении в штат Аглонского доминиканского м-ря монаха И. Саковича / Sprawa o powiadomieniu departamentu wyznań religijnych o zaliczeniu w poczet klasztoru dominikanów w Agłonie mnicha I. Sakowicza, 1885 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
По ходатайству Вил. римско-кат. епархей о заключении Гродненского декана кс. Степана Рачковского в Аглонский м-рь сроком на три года / Prośbę wileńskiego rzymsko-katolickiego biskupstwa o zamknięciu dziekana grodzieńskiego księdza Stefana Raczkowskiego w, 1895 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15