Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Karmelitanki, Dubno (św. Józef)
Дело о перемещении монахинь из Дубенского в Гродненский женский м-рь / Sprawa o przemieszczenie zakonnic z dubieńskiego do grodzieńskiego żeńskiego klasztoru, 1881 r.
introduced: 15.04.2016 15:24 | last update: 06.05.2016 10:59
Дело по отношению Волынского губернатора о помещении в Витебской губ. монахинь из предполагаемого к упразднению Дубенского женского кармелитанского м-ря / Sprawa na wniosek wołyńskiego gubernatora o umieszczeniu w witebskiej gubernii zakonnic z przeznaczonego do likwidacji żeńskiego klasztoru karmelitanek w Dubnie, 1883 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
МВД о переводе 4-х монахинь Дубенского кармелитанского м-ря Луцко-Житомирской епархии в Гродненский бригидский м-рь / Ministerstwo Spraw Wewnętrzych o przemieszczeniu czterech zakonnic dubieńskiego karmelitańskiego klasztoru diecezji Łucko-Żytomirskiej do, 1881 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16