Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Grodno (MB Różańcowa)
Inwentarz Kościoła, Zakrystyi, Klasztoru, Folwarków Kiełbasina, Małyszczyna i Ciecierówki czyli Mińczuków XX. Dominikanów Grodzień[skich] sporządzony Roku 1805 Dnia 17 M[iesią]ca Augusta w czasie Wizyty Pasterskiey […] X. Jana Nepomucena Kossakowskiego Bi, 1805 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Luźne akta dotyczące ogólnej sytuacji Kościoła w Rosji i szkoły powiatowej prowadzonej przez Klasztor OO. Dominikanów w Grodnie, 1825 – 1842, 1825 - 1842 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Patres et fratres mortui ab anno 1702, 1702 r.
introduced: 29.04.2016 11:11 | last update: 29.04.2016 11:11
Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805, 1805 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Traktaty dotyczące filozofii Arystotelesa i wiersze panegiryczne spisane w latach 1738-1739 przez Michała Kadłubowskiego, alumia seminarium księży komunistów w Karolinie koło Pińska, 1738 - 1739 r.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822, 1807 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Wizyta Grodzieńskiego Dominikanskiego Klasztoru Gubernij Litewsko-Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Grodzienskiego w samym Mieście Gubernskim Grodnie na prawym brzegu Rzeki Niemna położonego z R[ok]u 1818, 1819 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Wizyta szkół gubernij grodzieńskiej i obwodu białostockiego odbyta przez Michała Polińskiego r[oku] 1826 w miesiącu maju i czerwcu, 1826 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52