Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Misjonarze, Krasław (św. Ludwika Króla)
Wizyta Jeneralna Kościoła Parafialnego Krasławskiego Archi-Dyecezyi Mohilewskiey, Gubernij Witebskiey, Powiatu Düneburgskiego, Dekanatu Wyższego Düneburga, wskutek przedpisu […] Metropolity Arcy-Pasterza, jako też ukazów Kollegiatskiego i Konsystorskiego, 1820 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28