Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Liszków (Trójca Święta)
Das Dominikanerkloster in Liszkowo, 1797 - 1803 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37
Дело по прошению жителей г. Друскеник Гродненского уезда по жалобе крестьян Рошковской вол. на принуждение их к переходу из католической в православную веру мировым посредником Ачарковым / Sprawa na prośbę mieszkańców miasta Druskieniki powiatu grodzieńskiego dotycząca skargi chłopów roszkowsiej woł. na zmuszanie ich do przejścia z katolickiej na prawosławną wiarę poprzez mediatora Aczarkowego, 1868 r.
introduced: 15.04.2016 15:24 | last update: 06.05.2016 10:59