Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Ruszona (św. Michał Archanioł)
Дело об отпуске средств на починку Рушонской доминиканской церкви / Sprawa o przydział środków na naprawę kościoła dominikańskiego w Ruszonie, 1841 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело о закрытии церквей упраздненных римско-кат. м-рей Витебской губ.: Витебского тринитарского, Рушонского и Селицкого м-рей и о приеме из греко-униатского в греко-российское ведомство Витебского базилианского м-ря / Sprawa o zamknięciu kościołów zniesionych rzymsko-katolickich klasztorów witebskiej gubernii: witebskiego trynitarskiego, ruszonskiego i sieliszckiego oraz o przejęciu od unitów na rzecz greko-rosyjskiego duchowieństwa w zarząd witebskiego bazyliańskiego klasztoru, 1833 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело о передаче упраздненного Рушонского м-ря военному караулу / Sprawa o przekazanie zniesionego ruszonskiego klasztoru straży wojskowej, 1834 r.
introduced: 27.04.2016 10:50 | last update: 27.04.2016 10:50
Дело о поручении надзора заседателю Лабунскому над упраздненным Рушонским доминиканским м-рем / Sprawa o ustanowieniu asesora Łabunskiego i przekazanie jemu nadzoru nad zniesionym domininkańskim klasztorem w Ruszonie, 1833 r.
introduced: 27.04.2016 10:51 | last update: 27.04.2016 10:51
Дело о ремонте упраздненного Рушонского м-ря / Sprawa o remoncie zniesionego klasztoru w Ruszonie, 1835 r.
introduced: 27.04.2016 10:50 | last update: 27.04.2016 10:50