Religious order:
Boromeuszki

Introduced: 29.07.2013 00:58 | Last update: 29.07.2013 00:58

Name of the order: Boromeuszki

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum Misericordiae Sancti Caroli Borromaei

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: żeńskie