Religious order:
Boromeuszki mikołowskie zob. Boromeuszki

Introduced: 29.07.2013 01:14 | Last update: 29.07.2013 01:14

Name of the order: Boromeuszki mikołowskie zob. Boromeuszki

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: żeńskie