Religious order:
Józefitki

Introduced: 16.03.2015 13:16 | Last update: 16.03.2015 13:16

Name of the order: Józefitki

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie SS. Józefitek

Rite: greckokatolicki (unicki)