Religious order:
Redemptoryści

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.12.2012 10:27

Name of the order: Redemptoryści

Full Polish name of the congregation: Zakon Najświętszego Odkupiciela

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sanctissimi Redemptoris

Short Latin name: CSSR

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: męskie, kleryckie