Religious order:
Duchaczki

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 29.07.2013 01:11

Name of the order: Duchaczki

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia

Short Latin name: CSS

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: czynne

Kind of congregation: męskie, szpitalne

Kind of congregation: żeńskie