Source:
Zieliński Zygmunt, Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów, „Annales UMCS - Sectio F, Historia”, 48, 1993, s. 29-40

Introduced: 15.11.2015 16:46 | Last update: 15.11.2015 16:46

Author / co-authors: Zieliński Zygmunt

Title: Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów

Journal: Annales UMCS - Sectio F, Historia

Year/volume: 48

Year: 1993

Pages: s. 29-40

Electronic document