Source:
Miławicki Marek OP, Dominikanie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów (teren dzisiejszej Białorusi), „Folia Historica Cracoviensia”, 20, 2014, s. 95–153

Introduced: 30.04.2016 17:47 | Last update: 30.04.2016 17:47

Author / co-authors: Miławicki Marek OP

Title: Dominikanie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów (teren dzisiejszej Białorusi)

Journal: Folia Historica Cracoviensia

Year/volume: 20

Year: 2014

Pages: s. 95–153

Electronic document