Source:
Oliński Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, ss. 284

Introduced: 09.05.2016 18:53 | Last update: 09.05.2016 18:53

Title: Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.)

Editor / co-editors: Oliński Piotr, Rozynkowski Waldemar

Series and subseries: Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2015

Pages: ss. 284

Additional information for readers:

26 il., 1 mapa, bibliografia, indeks osób oraz nazw miejscowych, streszczenia w języku angielskim [Sources and Materials for the Study of the Dissolution of Monasteries in Pomerelia and Chełmno Region (19th and 20th Centuries)]

Electronic document

Wykaz artykułów

  1. Oliński Piotr, Akta dotyczące kasat klasztornych w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu, [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 39-51
  2. Kubicki Rafał, Akta rejencji w Gdańsku i Kwidzynie oraz Nadprezydium Prowincji Prusy Zachodnie dotyczące kasat klasztorów przeprowadzonych w pierwszej połowie XIX w. , [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 11-38
  3. Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Dwie podominikańskie figury gotyckie w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu i ich wota. Przyczynek do badań nad trwałością funkcji obrazów religijnych po kasatach klasztornych, [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 167-194
  4. Rozynkowski Waldemar, Likwidacja domu zakonnego sióstr pasterek w Dębowej Łące w 1954 r. w świetle kronik zakonnych, [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 215-223
  5. Mazanowska Izabela, Likwidacja żeńskich domów zakonnych w diecezji chełmińskiej w latach 50. i 60. XX w., [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 195-213
  6. Kościelak Sławomir, Obsady klasztorów gdańskich w raportach personalnych pruskiego Ministerstwa Wyznań z lat 1817–1835. Materiały do prozopografii duchowieństwa zakonnego na Pomorzu Nadwiślańskim, [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 71-151
  7. Konopka Witold, Rewizje i konfiskaty księgozbiorów zakonnych w Polsce po II wojnie światowej na przykładzie działań władz komunistycznych wobec bibliotek zakonnych w Toruniu w sierpniu 1960 r., [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 225-241
  8. Czyżak Marta, Rękopisy poklasztorne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 153-165
  9. Oliński Piotr, Rozynkowski Waldemar, Wstęp, [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 7-10
  10. Kubicki Rafał, Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztoru dominikanów w Tczewie znajdujące się w zespole Ministerstwa Wyznań (Kultusministerium) w Berlinie (wraz z wykazem przechowywanych tam akt kasacyjnych innych klasztorów z terenu prowincji Prusy Zachodnie), [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 53-70