Source:
Joachimiak Grzegorz, Muzykalia z klasztorów cysterskich w Krzeszowie i Obrze; nieznane źródła z Krzeszowa. Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r., „Hereditas Monasteriorum”, 5, 2014, s. 499–511

Introduced: 27.02.2017 19:56 | Last update: 16.03.2017 11:35

Author / co-authors: Joachimiak Grzegorz

Title: Muzykalia z klasztorów cysterskich w Krzeszowie i Obrze; nieznane źródła z Krzeszowa. Sprawozdanie z prac w dniach 1 V 2013–30 X 2014 r.

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 5

Year: 2014

Pages: s. 499–511

Additional information for readers:

8 il. [Music collections from Cistercian monasteries in Krzeszów and Obra; unknown sources from Krzeszów. Progress report, 1 May 2013–30 October 2014]

Electronic document