Druk:
Trynitarze, Krotoszyn (Trójca Święta), Biblia to iest Kxięgi [!] Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk według Łacinskiey Bibliey od Kościoła chrześciańskiegopowszechnego przyiętey: na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona [...] [wyd. Jan Leopolita]

Wprowadzono: 14.01.2015 17:09 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 17:09 | Autor opisu: Magdalena Małota

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Biblia to iest Kxięgi [!] Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk według Łacinskiey Bibliey od Kościoła chrześciańskiegopowszechnego przyiętey: na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona [...] [wyd. Jan Leopolita]

Tom/część: 2

Miejsce wydania: Kraków

Drukarnia: Scharffenberg Mikołaj

Data publikacji: 1577 r.

Język: polski

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Dono oblata R. P. Cyriaco a Pas[sione] D[omi]ni Ord. Disc. S[anctissimae] Tri[ni]t[at]is Red[emptionis] Cap[tivorum] Concionatori Germanae Ecclesiae Crotosinensis Romano-Catholicae Parochialis a Ludovica Zelękowiczowa 1787 d. 23 Aug. Crotosini" - [rkps], Cyriacus a Passione Domini, trynitarz, trynitarze -Krotoszyn , Zalękowiczowa Ludwika, Krotoszyn, 1787; 2. "To Pismo Swięte jest darowane z rąk własnych Wgo Je Mości Xa Proboszcza Tomaszewskiego Brodowa oraz Dębów Szlacheckich Xdzu Kowalewskiemu Wikariuszowi na wieczną pamiątkę dnia 27 grudnia tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego X. J. Hyac[ynt] Tomaszewski" - [rkps], Tomaszewski J. Jacek (Hiacynt), Kowalewski Marcin, ks. , 1841; 3. "Marcin Kowalewski" – [rkps].

Losy po kasacie: RP (Marcin Kowalewski)

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Sygnatura obecna: Cim F 4279