Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Zabiały (św. Jerzy)
Ukazy Konsystorza 1837-1850, 26.10.1846 r.
wprowadzono: 07.10.2015 06:15 | ost. aktualizacja: 07.10.2015 06:15
Дело о наделении Забяльского м-ря доминиканского вместо угодий деньгами / Sprawa o przydzielenie klasztorowi dominikańskiemu w Zabiałach wzamian za posiadany majątek pieniędzy, 1843 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело о наделении Забяльскому доминиканскому м-рю вместо следуемых земельных угодий денежного вознаграждения / Sprawa o przydzielenie klasztorowi dominikańskiemu w Zabiałach zamiast należnych mu dóbr ziemskich odszkodwania pieniężnego, 1844 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело о сгоревшем в Забяльском доминик. м-рe Дриссенского у. кс. Скорульском / Sprawa dotycząca spalonego w klasztosze dominikańskim w Zabiałach powiat drujski ks. Skorulskiego, 1848 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело по отзыву МВД об определении к приходской церкви находящегося в Забяльском доминиканском м-рe римско-кат. священника Франца Вагровского / Sprawa na wniosek ministerstwa spraw wewnętrznych o przyporządkowaniu do kościoła parafialnego znajdującego się przy rzymsko-katolickim zabialskim dominikańskim klasztorze zakonnika Franciszka Wagrowskiego, 1850 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело по представлению Витебской палаты гос. Имуществ о наделении угодьям Забяльского доминиканского м-ря / Sprawa na wniosek witebskiej rady bogactw naturalnych o nadaniu przywilejów dla klasztoru dominikanów w Zabiałach, 1843 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело по рапорту военно-уездного начальника II округа о столкновении монахов Забяльского доминиканского м-ря / Sprawa po raporcie naczelnika II okręgu wojskowego o konflickie mnichów dominikańskiego klasztoru w Zabiałach, 1839 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело по спору пом. Гласко с Забельским доминиканским м-рем Полоцкого у. о правах на владение фундушевым им. Волынцы, за счет которого содержатся монахи м-ря и школа / Sprawa sporu dworzanina Głasko z klasztorem dominikanów w Zabiałach powiat połocki o prawa do zarządzania majątkiem Wołyńcy, który dostarczaja środków na utrzymanie mnichów tegoż klasztoru i szkoły, 1832 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Дело по ходатайству архиепискона Полоцкого и Витебского Василия о закрытии Забяльского доминик. м-ря Дриссенского у. за уговаривание крестьян присоединиться с католической вере / Sprawa na żądanie arcybiskupa połockiego i witebskiego Wasilija o zamknięciu klasztoru dominikanów w Zabiałach w powiedzie drujskim za namawianie chłopów do przejścia na wiarę katolicką, 1852 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Отношение Департамента духовных дел Витебскому губернатору от 29.11.1849 г. и губернатора Дриссенскому земскому суду от 26.03.1850 г. по прошению настоятеля заштатного Забяльского доминик. м-ря в Дриссенском у. иеромонаха Дзенгелевского о наделении м-ря землей / Ustosunkowanie się departamentu spraw religijnych do witebskiego gubernatora z 29.11.1849 r. i gubernatora drujskiego ziemskiego sądu z 26.03.1850 r. na prośbę przeora nadliczbowego klasztoru dominikanów w Zabiałach w powiecie drujskim Dziengielewskiego o przydzielenie ziemi dla klasztoru, 1849 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51