Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Poporcie (św. Dominika)
Дело по уведомленю Витебского губернатора об упразднении Полоцкого доминиканского м-ря Трокского у. за полит. неблагонадежность монахов в Аглонский м-рь Динабургского у. под надзор настоятеля м-ря / Sprawa po zawiadomieniu witebskiego gubernatora o zniesieniu klasztoru dominikanów w Połocku w powiecie trockim za polityczną niepoprawność mnichów oraz przeniesieniu ich do klasztoru w Agłonie w powiecie dynabórskim pod nadzór opata tego klasztoru, 1864 r.
wprowadzono: 27.04.2016 10:51 | ost. aktualizacja: 27.04.2016 10:51
Собрание сведений о м-рях Попорцком – доминиканском Трокского уезда и Засвирском – кармелитанским Свенцянского уезда / Zebranie informacji o klasztorach dominikanów w Paporcie w powiecie trockim i karmelitanów (trzewiczkowych) w Zaświrzu w powiecie święci, 1864 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15