Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny), Zbiór kazań dominikanina Tomasz Nargielewicza z roku 1689, 1689 - 1737 r.

Wprowadzono: 14.03.2014 15:50 | Ost. aktualizacja: 14.03.2014 15:50 | Autor opisu: Anna Brodziak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1689 - 1737 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zbiór kazań dominikanina Tomasz Nargielewicza z roku 1689

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Na s.2: „Fr[ater] Thomas Nargielewicz prov[inciae] S[ancti] Hyacinthi in Russia Ord[inis] Praed[icatorum], Leopoli in conventus S[anctis]s[i]mi Corporis Christi A[nno] D[omini] 1689 Maii 31”; 2. Na s. 449. 452: „Ex libris Fr[at]ris Henrici Rozłucki filii c[onve]ntus Camenecensis Ord[inis] Praedicatorum”; 3. Biblioteka klasztoru oo. Dominikanów pw. Bożego Ciała we Lwowie; 4. Biblioteka oo. Dominikanów w Krakowie od 1946 r.

Uwagi:

Sygn.: 217

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura obecna: 238