Źródło:
Królikowski Janusz, Wpływ kasaty na sytuację egzystencjalno-duchową klasztoru na przykładzie starosądeckich klarysek = Influence of dissolution on existential and spiritual state of a community on the example of the St Clare's monastery from Stary Sącz, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 90-91

Wprowadzono: 27.01.2015 10:36 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:06

Autor / współautorzy: Królikowski Janusz

Tytuł: Wpływ kasaty na sytuację egzystencjalno-duchową klasztoru na przykładzie starosądeckich klarysek = Influence of dissolution on existential and spiritual state of a community on the example of the St Clare's monastery from Stary Sącz

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 90-91